Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser


1. INDLEDNING


1.1 Disse forretningsbetingelser (i det følgende "Forretningsbetingelserne") regulerer sammen med parternes eventuelle øvrige aftalegrundlag, herunder en evt. individuel aftale eller oplysninger fra SCALA Digital, som er angivet i tilbud, ordrebekræftelse eller lign., den mellem SCALA Digital og kunden indgåede aftale om SCALA Digital's levering af ydelser til kunden. 


1.2 Såfremt der er divergens mellem en evt. Individuelt indgået aftale og Forretningsbetingelserne, har den individuelle aftale forrang. Dog påhviler det kunden at bevise det, såfremt kunden vil gøre gældende, at der er indgået aftale, der afviger fra Forretningsbetingelserne.


2. AFTALENS LØBETID OG OPSIGELSE


2.1 Aftalen mellem SCALA Digital og kunden kan opsiges af begge parter, der vil være en opsigelsesperiode på løbende måned + en måned.


2.2 Såfremt der er indgået aftale om, at kunden skal forsyne SCALA Digital med oplysninger og/eller materiale, og dette ikke sker i henhold til aftalen og/eller inden en af SCALA Digital fastsat frist, foretager SCALA Digital fakturering af kunden, jf. § 5.3. Udebliver sådanne oplysninger og/eller materiale i mere end 30 dage fra påkrav, bortfalder SCALA Digital' forpligtelse til at opfylde aftalen.


5. PRISER, FAKTURERING OG BETALINGSBETINGELSER


5.1 SCALA Digital fakturerer før påbegyndt arbejde af opstarten.


5.2 Betaling skal ske til den angivne adresse i fakturaen og/eller det oplyste kontonummer. Alle priser er opgivet i danske kroner ekskl. moms, med mindre andet er oplyst.


6. ANSVAR


6.1 Med de begrænsninger, der er nævnt i dette punkt og i øvrigt i Forretningsbetingelserne, har kunden ret til erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler for tab, der følger af ansvarspådragende forhold hos SCALA Digital. 


6.2 Et erstatningskrav over for SCALA Digital kan aldrig overstige fakturabeløbet for ydelsen. 


6.3 SCALA Digital er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller forstyrrelser i udstyr, der kan henføres til andre (herunder - men ikke begrænset til - nedetider på søgemaskiner og websites i annoncenetværket BING eller Facebook-netværket og eventuelle manglende visninger af annoncer eller sponsorerede links), ligesom SCALA Digital ikke er erstatningsansvarlig for skader og tab, som kunden måtte lide som følge af opkobling til og/eller anvendelse af internettet, herunder netværksmæssige og/eller IT-mæssige problemer. 


SCALA Digital er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, driftstab, produktionstab og tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes. 


6.4 Kunden er ansvarlig for annoncekampagnens indhold. SCALA Digital kan ikke drages til ansvar, såfremt en annoncetekst eller andet måtte krænke lov eller tredjemands rettigheder. 


7. MANGLER OG REKLAMATION


7.1 Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden foretage skriftlig reklamation over for SCALA Digital straks efter, at kunden er - eller burde være - blevet opmærksom på manglen, idet kunden i modsat fald fortaber retten til at gøre manglen gældende. 


7.2 Ingen reklamation, som er foretaget senere end 30 dage fra fakturadato, er at betragte for rettidig. 


8. LOVVALG OG VÆRNETING


8.1 Alle tvister, som måtte udspringe af kundens aftale med SCALA Digital, skal afgøres i henhold til dansk lov.


9. IKRAFTTRÆDEN OG ÆNDRING AF FORRETNINGSBETINGELSER


9.1 Disse Forretningsbetingelser træder i kraft den 1. maj 2021. Ændringer i forretningsvilkår vil blive informeret til alle kunder via www.SCALA-Digital.dk. Foretager SCALA Digital væsentlige ændringer i forretningsvilkår, som for kunden er af væsentlig forringende karakter, kan kunden opsige samarbejdet ved at informere SCALA Digital skriftligt.


Lad os løfte jeres digitale tilstædeværelse til det næste niveau
Udfyld formularen og få en time gratis sparring.

Alex
portspecialisten-case

Bo Vestergaard

Ejer Ry Kanofart
"Super reelt firma!
Det kan godt være svært at finde ud af hvad man får for pengene, når man køber Google Ads optimering. Branchen har et virkeligt blakket ry, men her er en af dem der gør det de lover og man får fuld valuta for pengene!

Vi vil klart anbefale SCALA Digital til alle."

Skalerer via data

Specialiseret i omkostningseffektiv digital marketing der hjælper din virksomhed forrest. SCALA Digital tilbyder den optimale løsning til dit behov.
Telefon: +45 2421 4533E-mail: scala@scala-digital.dk
Adresse: C. A. Olesens Gade 4, 9000 Aalborg
SCALA Digital All Rights Reserved 2021
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram